AKTA PRAWA MIEJSCOWEGO

REGULUJĄCE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE MIASTECZKO ŚLASKIE

1. Uchwała nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.  

2. Uchwała nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Uchwała nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała nr XIV/114/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie.

5. Uchwała nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

6. Uchwała nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Uchwała nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

8. Uchwała nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

wróć na górę