AKTA PRAWA MIEJSCOWEGO

REGULUJĄCE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE MIASTECZKO ŚLASKIE

1. Uchwała nr XXXIV/293/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.  

2.Uchwała nr XXXIV/292/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.Uchwała nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.Uchwała nr XIV/114/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie.

5.Uchwała nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 październik 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

6.Uchwała nr XXX1/271/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 06 Październik 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.Uchwała nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

8.Uchwała nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

wróć na górę