Ekologia

Przyroda

Teren zamknięty granicami administracyjnymi Gminy Miasteczko Śląskie charakteryzuje się bardzo dużym udziałem lasów. Stanowią one około 4/5 ogólnej powierzchni Gminy, która wynosi 68,3 km2. Generalnie lasy Miasteczka Śląskiego nie wykazują jednak wielkiego bogactwa florystycznego, co spowodowane jest dominacją siedlisk borowych oraz prowadzeniem w ich obrębie gospodarki leśnej. Są natomiast miejscem bytowania stosunkowo licznej fauny i umożliwiają w miarę swobodną jej migrację. Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty lasów położone są w rejonie niektórych cieków wodnych, oraz na terenach dawnego górnictwa rud metali nieżelaznych. Cennym elementem środowiska przyrodniczego Miasteczka Śląskiego są wszelakiego rodzaju zbiorniki wodne oraz cieki. W ich rejonie mamy do czynienia z największą różnorodnością gatunków.
Zbiorowiska nieleśne o największym zróżnicowaniu występują w otoczeniu naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. Są one często bardzo bogate florystycznie i wartościowe pod względem przyrodniczym. Dotyczy to zwłaszcza łąk związanych z siedliskami wilgotnymi. Na ich terenie spotyka się liczne rzadkie i chronione gatunki roślin. Towarzyszy im często bogata fauna.

Ochrona środowiska

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska mają szczególne znaczenie na terenie naszej gminy. Większość jej obszaru leży nad zbiornikiem wód podziemnych zasilających znaczną część Śląska w wodę pitną. Natomiast część wschodnia stanowi zlewnię wód rzeki Brynicy, która zasila zbiornik wody pitnej Kozłowa Góra. To położenia nakłada na nas obowiązek szczególnej ochrony środowiska. Od 1995 roku, to jest od momentu usamodzielnienia się gminy, główny nacisk kładzie się na likwidację zagrożeń środowiskowych. Gazyfikacja gminy obejmuje 90%, a we wszystkich obiektach komunalnych wymieniono kotłownie gazowe. Zlikwidowano kotłownie 5 MW na osiedlu mieszkaniowym, zakupując ciepło poprzez ciepłociąg z huty cynku, gdzie w dużej mierze jest wykorzystywane ciepło odpadowe w kotłowni zakładowej. We współpracy z firmą Philips wymieniono całe oświetlenie uliczne na energooszczędne, co dało ponad 50% zmniejszenia zużycia energii elektrycznej poprawiając równocześnie stan oświetlenia ulic. Największym zadaniem, które rozpoczęto w 1999 roku, to kanalizacja gminy i pełne wykorzystanie niedociążonej oczyszczalni ścieków. W 1995 roku dostęp do kanalizacji miało 30% mieszkańców, głównie na osiedlu, obecnie prawie 60%, a w samym Miasteczku 90%.

wróć na górę