ZAWIADOMINIE
O ZMIANIE STAWKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTECZKO ŚLĄSKIE

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. Stawki wynoszą odpowiednio:

  • 14,00 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 25,00 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Ponadto zostaje zmieniona lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Miasteczku Śląskim przy ul. Leśnej bn., do którego mieszkańcy mogli oddać odpady zielone (trawa, liście, gałęzie), na PSZOK w Miasteczku Śląskim – Żyglinku przy ul. Przyjaźni 2a,

PSZOK będzie otwarty dwa razy w tygodniu tj.:

  • w środy w godzinach 10.00 - 17.00,
  • sobota w godzinach 8.00 – 12.00

Termin wnoszenia opłat nie uległ zamianie. W ramach przypomnienia informujemy, iż opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy raz na miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na indywidualne numery kont bankowych bądź w Kasie Urzędu Miejskiego. Wraz ze zmianą wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi NIE MA OBOWIĄZKU SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI (zmiany bądź korekty deklaracji należy składać w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, np. zmiana liczby osób na nieruchomości zamieszkałej związane z narodzinami, zgonami, wyjazdami, wyprowadzkami bądź zmianą sposobu zbierania odpadów - selektywny bądź nieselektywny [zmieszany]). 

UWAGA:

1. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc styczeń lub kolejne miesiące 2018 r., należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od 01 stycznia 2018 r.
2. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, należy w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację zmieniającą, której druk jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.miasteczko-slaskie.pl w zakładce System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim pokój nr 24.


Burmistrz Miasta
/-/ Krzysztof Nowak

wróć na górę