ZAWIADOMINIE !!!
O ZMIANIE STAWI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTECZKO ŚLĄSKIE


 Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zawiadamia, iż od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. Stawki zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XIV/116/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą odpowiednio:

  • 10,00 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny,
  • 20,00 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny.

 Podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w odniesieniu do zamieszkałych przez mieszkańców nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
 Termin wnoszenia opłat nie uległ zamianie. W ramach przypomnienia informujemy, iż opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy raz na miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na indywidualne numery kont bankowych bądź w Kasie Urzędu Miejskiego.
Wraz ze zmianą wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi NIE MA OBOWIĄZKU SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI (zmiany bądź korekty deklaracji należy składać w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, np. zmiana liczby osób na nieruchomości zamieszkałej związane z narodzinami, zgonami, wyjazdami, wyprowadzkami bądź zmianą sposobu zbierania odpadów - selektywny bądź nieselektywny [zmieszany]).

UWAGA:
1. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc styczeń lub kolejne miesiące 2016 r., należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.
2. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, należy w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację zmieniającą, której druk jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.miasteczko-slaskie.pl w zakładce System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim pokój nr 24.

wróć na górę