S Z A N O W N I  M I E S Z K A Ń C Y

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw.

 

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na nowych zasadach zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.; za zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina będzie pobierać od właścicieli nieruchomości „opłatę śmieciową” - system będą więc objęciu wszyscy mieszkańcy Naszej Gminy.

 

Do 30 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach, tj. do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie ich nieruchomości i przekazywania tych odpadów, na podstawie umowy, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie lub wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

emotki

 

By zachęcić Państwa do działań na rzecz aktywnej ochrony przyrody

prosimy o wysłuchanie prezentacji multimedialnej, która zawiera cenne merytorycznie

i poprawnie metodycznie informacje z kluczowych, najbardziej aktualnych problemów ekologicznych, zwłaszcza odpadów komunalnych, co ma możliwość kształtowania nawyków świadomego konsumenta na rzecz ochrony przyrody.

Problematyka jest Nam Wszystkim doskonale znana.

Dlatego, by od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zadziałał sprawnie w Naszej Gminie zachęcamy Wszystkich Mieszkańców

do wysłuchania przedmiotowej prezentacji, która przybliży Państwu potrzebę rozwijania wrażliwości ekologicznej, kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w środowisku i stylu życia ludzi,

jak również zapobiegania niepożądanym zmianom.

 

http://www.mlodyekolog.pl/prezentacja/#cvcn=f44c;cvrn=037b

NOWA USTAWA ŚMIECIOWA – JAK BĘDZIE DZIAŁAĆ …?

 

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która ma na celu: uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów u źródła – w gospodarstwach domowych, zmniejszenie ich ilości oraz zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku i przetwarzania posegregowanych śmieci. Przewiduje całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk śmieci; prowadzenie właściwego i skutecznego monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi; zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska – wynikających z transportu odpadów komunalnych.

Nowe przepisy przewidują przejęcie przez GMINY gospodarowania odpadami komunalnymi na ich terenie, w związku z czym Rada Miejska w Miasteczku Śląskim podjęła następujące działania, dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

 

 1. wybrała metodę obliczania opłaty w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość,

 2. określiła szczegółowy sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,

 3. przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasteczko Śląskie,

 4. ustaliła termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 5. ustaliła stawkę opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne w sposób selektywny w wysokości 8,90 zł miesięcznie na osobę, zaś w przypadku gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów zapłacą 15,00 zł miesięcznie na osobę.

  Za zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina będzie pobierać od właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę – systemem będą więc objęci wszyscy mieszkańcy danej gminy. Stała opłata zgodnie z nowym prawem ma uwzględniać: koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklingu odpadów; dochód z opłaty ma również pokryć wydatki związane z obsługą administracyjną całego systemu

  Nowe prawo zobowiązuje również do przeprowadzenia przetargu przez Gminę, z którego zostanie wyłoniona firma zajmująca się odbiorem odpadów

  Na mocy nowych przepisów Gminy zobowiązane zostały do osiągnięcia unijnych poziomów recyklingu i tak:

 1. do 31 grudnia 2020 r. gminy są obowiązane osiągnąć:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo

 1. do 16 lipca 2013 r. gminy będą musiały zredukować ilość odpadów biodegradowalnych na wysypiskach do poziomu 50%, a do 2020 r. - do 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

GOSPODARKA ODPADAMI WE WŁASNYM DOMU – KROK PO KROKU

 

KROK 1:

potrzebny jest pojemnik na odpady zmieszane (niesegregowane) oraz komplet worków do segregacji odpadów o ujednoliconych kolorach określających sposób ich przeznaczenia, które zapewni Gmina!!!

KROK 2:

usytuować pojemniki najlepiej w miejscu, gdzie znajduje się zwykle kosz na śmieci;

KROK 3:

w zaznaczonym na kalendarzu dniu trzeba wystawić zapełniony i związany worek przed bramę domu i worek zniknie, w zamian pojawi się pusty!!!

KROK 4:

świetną formą przypomnienia jest KTO? Oczywiście sąsiad!!! Widok wystawionych worków u sąsiada zawsze nastraja optymistycznie!!!

KROK 5:

segregacja dla mieszkańców domów wielolokalowych, czyli bloków, troszeczkę się różni; możliwość ustawienia worków przed bramą w oczywisty sposób ich nie dotyczy, za to dla nich wystawiane są specjalne pojemniki – altanki śmietnikowe!!!

 

 

SEGREGOWAĆ – OZNACZA – OSZCZĘDZAĆ

 

Im więcej osób mieszka w domu czy w mieszkaniu znajdującym się w wielorodzinnym budynku lub bloku, tym większe worki odpadów wynosimy codziennie. Segregacja śmieci to dzisiaj już nie tylko dobra praktyka, ale po prostu konieczność, ponieważ opłata za odbiór śmieci może być niższa, jeśli będą one odpowiednio posegregowane.

Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu się do właściwego zarządzania odpadami, jak również o tym, że gdy segregujemy śmieci, to częstotliwość ich wyrzucania jest mniejsza a to niesie za sobą dwie istotne konsekwencje:

1. odpady dłużej znajdują się w domu bądź mieszkaniu,

2. może nam to przynieść spore oszczędności w czasie – a czas to również pieniądz.

Dlaczego oszczędzamy czas – a to dlatego, bo rzadziej będziemy wynosić śmieci, a kiedy będziemy to robić – będzie łatwiej, gdy będą one posegregowane.

Segregacja to nic innego jak inwestycja w dom i w przyszłość. Współcześnie, segregowanie odpadów to czynność przynosząca znaczące korzyści, a niewymagająca za wiele wkładu, poza odrobiną czasu, energii i chęci.

 

 

 

J A K  S E G R E G O W A Ć...?

 

 1. Odpady zmieszane (niesegregowane) należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności tj.:

 • pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 4 osób włącznie,

 • pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje od 5 do 10 osób

 • pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości wielorodzinnych.

 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować worki bądź pojemniki o ujednoliconych kolorach określające sposób ich przeznaczenia, tj.:

 

 

Pojemnik bądź worek ŻÓŁTY

tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

Pojemnik bądź worek ZIELONY –

szkło

Pojemnik bądź worek NIEBIESKI

materiały papierowe

WRZUCAMY

WRZUCAMY

WRZUCAMY

1. wrzucamy:

 • puste, odkręcone i zgniatane butelki po napojach (np. typu PET),

   

 • puste butelki po plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,

   

 • plastikowe opakowanie po żywności (np. po jogurtach, kefirach, serkach itp.),

   

 • plastikowe zakrętki,

   

 • folia i torebki z tworzyw sztucznych,

   

 • puszki po napojach, konserwach itp.,

   

 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzie itp.),

   

 • odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach itp.)

 

1. wrzucamy:

 

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

   

 • butelki po napojach alkoholowych,

   

 • szklane opakowania po kosmetykach

 

 

1. wrzucamy:

 

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty,

   

 • papierowy torby i worki,

   

 • papier szkolny i biurowy,

   

 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania

   

 

U W A G A !!!

NIE WRZUCAMY

U W A G A !!!

NIE WRZUCAMY

U W A G A !!!

NIE WRZUCAMY

2. UWAGA!!! nie wrzucamy:

 

 • butelek po olejach spożywczych i samochodowych,

   

 • opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach itp.,

   

 • styropianu,

   

 • gumy,

   

 • butelek z jakąkolwiek zawartością,

   

 • puszek po farbach,

   

 • baterii,

   

 • opakowań po aerozolach, lekach,

 •  

 • opakować po środkach chwasto czy owadobójczych,

   

 • sprzętu AGD

2. UWAGA!!! nie wrzucamy:

 

 • porcelany, ceramiki i doniczek,

   

 • żarówek , lamp neonowych, fuoroscencyjnych i rtęci, reflektorów, izolatorów,

   

 • szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,

   

 • fajansu,

   

 • ekranów i lamp telewizyjnych,

   

 • luster, szyb samochodowych

2. UWAGA!!! nie wrzucamy:

 

 • kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową (np. opakowania typu tetrapak po mleku, napojach itp.)

   

 • tłustego i zabrudzonego papieru (np. po maśle, margarynie itp.),

   

 • kalek: papieru technicznego i faksowego,

   

 • tapet,

   

 • odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, pieluchy itp.)

 

wróć na górę