I N F O R M A C J E

DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE MIASTECZKO ŚLĄSKIE

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasteczko Śląskie

1

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

       ul. Nakielska 1-3

       42-600 Tarnowskie Góry

2

Strach i Synowie Sp. z o.o.

       ul. Bór 137

       42-202 Częstochowa

3

A.S.A. EKO POLSKA Sp. z o.o.

      Ul. Lecha 10

      41-800 Zabrze

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasteczko Śląskie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

1

Remondis Tarnowskie Góry  Sp. z o.o. Kompostownia Odpadów znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów przy ul. Laryszowskiej w Tarnowskich Górach

2

MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu Zakład segregacji i Kompostowni MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

3

ŚCR Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice miejsce prowadzenia działalności: ul. Rybnicka 199G, 44-100 Gliwice

4

Zakład Segregacji i Kompostowni MPGK ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze

5

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Składowisko Odpadów ul. Rybnicka 44, 44-100 Gliwice

Osiągnięty przez Gminę Miasteczko Śląskie oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy,

o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Osiągnięty w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts [%]

Osiągnięty w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr [%]

Osiągnięty w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innymi niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr [%]

Gmina Miasteczko Śląskie

29

24

100

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

ul. Nakielska 1-3

42-610 Miasteczko Śląskie

 

23,36

 

0,00

 

100

Strach i Synowie Sp. z o.o.

Ul. Bór 169

42-202 Częstochowa

 

20,47

 

---

 

---

A.S.A EKO POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

 

22,77

 

---

 

---

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Gminie Miasteczko Śląskie

Gmina Miasteczko Śląskie

ul. Rynek 8

42-610 Miasteczko Śląskie

(prowadzący Punkt - posiadacz odpadów komunalnych)

 

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

ul. Nakielska 1-3

42-600 Tarnowskie Góry

(przejmujący i transportujący odpady komunalne)

 

Adresy Punktów:

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ul. Przyjaźni 2a, 42-610 Miasteczko Śląskie (Żyglinek)

czynny w:

środy w godzinach od 10.00 do 17.00

soboty w godzinach od 8:00 do 12:00

(w ramach PSZOK-u odbierane są następujące odpady komunalne: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, metal i złom, odzież tekstylna, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów w ilości 120 kg/rok/nieruchomość zamieszkałą, odpady niebezpieczne typu: lampy fluorestencyjne, świetlówki, baterie, akumulatory alkaiczne i niklowo-kadmowe, oleje silnikowe przepracowane, filtry samochodowe olejowe-paliwowe- powietrzne, przeterminowane lekarstwa, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach)

 

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący

z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

ul. Nakielska 1-3

42-600 Tarnowskie Góry

 

Adres Punktu:

42-610 Miasteczko Śląskie

ul. Przyjaźni 2a

 

wróć na górę