Dot. zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie”

realizowanego w ramach projektu pn.

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Miasteczko Śląskie” planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT


Więcej w zakładce INFORMACJA

wróć na górę