Zatwierdzono Harmonogram RPO dla Śląska na lata 20

przez Organic Studio

Informacja ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z dnia 2008-02-04 dla przedsiębiorców, potencjalnych przedsiębiorców, organizacji i wszystkich zainteresowanych:

 


Harmonogram konkursów RPO WSL


Zarząd Województwa przyjął harmonogram konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewewództwa Ślaskiego na lata 2007-2013

Jest to indykatywny wykaz planowanych konkursów oraz terminy przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z wytycznymi w zakresie wyboru projektów, Instytucja Zarządzająca (Zarząd Województwa) ma obowiązek ogłosić w danym roku kalendarzowym harmonogram planowanych konkursów oraz podać przybliżone terminy konkursów, przewidzianych na kolejne lata realizacji Programu Operacyjnego.

Według przyjętego założenia, w bieżącym roku ogłoszone zostaną 23 konkursy, łącznie z trwającymi już dla Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Pozostałe nabory, przewidziane na kolejne lata wdrażania Programu, są określone w sposób niewiążący i mogą ulegać modyfikacjom w poszczególnych latach.

Przyjęty harmonogram konkursów przewiduje nabór wniosków przez Instytucję Zarządzającą w formie zamkniętej, czyli z góry określa datę rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu. Zgodnie z zapisami Uszczegółowienia RPO WSL 2007-2013, ogłoszenie konkursów w formie otwartej jest przewidziane tylko dla Poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa (typ projektu 8- pn. udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą) oraz Poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (typ projektu 9 – pn. udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą).

W związku z planowanymi konkursami przewidujemy prowadzenie na bieżąco szkoleń dla beneficjentów. Pierwsze z nich są planowane na II połowę lutego i niebawem, na stronie internetowej www.rpo.silesia-region.pl, pojawią się szczegółowe terminy i miejsca tych szkoleń. Zachęcamy do śledzenia aktualności.


powrót

wróć na górę