Obwieszczenie Burmistrza Miasteczka Śląskiego

przez Organic Studio

                                                                                                                   

 

Miasteczko Śląskie, 27 października 2008 roku.

 

G.-7322/16/2008

 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie


                Na podstawie art. 11 pkt 10) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie w dniach od 12 listopada 2008 roku do 24 grudnia 2008 roku, w siedzibie Urzędu Miasta w Miasteczku Śląskim, w godzinach od 1000 do 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2008 roku w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Srebrnej 24
o godz. 1500.

Zgodnie z art. 11 pkt 11) ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2009 roku.


z up. BURMISTRZA
   Zdzisław Franus
Zastępca Burmistrza

powrót

wróć na górę