WAŻNY KOMUNIKAT DLA BEZROBOTNYCH!

przez Organic Studio

Jesteś bezrobotny? Masz marzenia? Masz pomysł na własny biznes?

Zgłoś się do PUP po informacje, a potem po dotacje...

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęcie tej działalności, mogą być udzielone osobie bezrobotnej w wysokości nie wyższej niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy, ubiegająca się o bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej powinna spełniać łącznie następujące warunki:
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych.
 • nie otrzymała w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • nie była, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.


Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie

pokój 112 (parter) 032 285 50 38 lub 032 285 24 74

wewn.134
 
WAŻNY  KOMUNIKAT  DLA  BEZROBOTNYCH!
Dodatkowe środki - szansa na powrót do życia zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych.

W ramach realizowanych projektów urząd pomoże powrócić do życia zawodowego osoby bezrobotne, poprzez następujące formy aktywizacji:
 • bezzwrotne dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej,
 • refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • staże,
 • szkolenia zawodowe,
 • prace interwencyjne,
 • przygotowania zawodowe.


Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym projektach zapraszamy do siedziby Urzędu bądź prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 032 285 50 38 oraz 032 285 24 74.
Dokładne informacje uzyskają Państwo:


w sprawie dotacji i refundacji pokój 112 (parter) wewn.134
w sprawie staży, przygotowań zawodowych, prac interwencyjnych pokój 110 (parter) wewn.142
w sprawie szkoleń zawodowych pokój 113 i 114 (parter) wewn.124

Dodatkowe środki pochodzą z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach pozyskanych środków urząd realizuje 3 projekty, których celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
 1. „Wsparcie dla Ciebie – zysk społeczny w gminie”projekt skierowany do gmin powiatu tarnogórskiego poniżej 25 tyś mieszkańców.
 2. „Bądź aktywny, to Ty tworzysz rynek pracy” projekt skierowany do bezrobotnych zamieszkujących powiat tarnogórski.
 3. „Wiek Twoim atutem” projekt skierowany do bezrobotnych powyżej 45 roku życia.

powrót

wróć na górę