Obwieszenie Burmistrza Miasta RGM-7624/3/2008/09

przez Organic Studio

Miasteczko Śląskie 28 stycznia 2009 r 

 

RGM-7624/3/2008/09

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

 

             Działając w ramach art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199 poz. 1227), w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 25, poz. 150 z 2008 r.  z późn. zm.)

zawiadamiam

że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczony został wniosek Gminy Miasteczko Śląskie w imieniu której działa Pani inż Irena Machura występująca w obrocie prawnym jako Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ul. Kopernika 18 Tarnowskie Góry w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie:

„Kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sosnowej, Akacjowej, Dębowej, Brzozowej, Bukowej, Grabowej, Polnej, Jesionowej w Miasteczku Śląskim – Żyglinie”

                     Zainteresowani mogą w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się ze złożoną dokumentacją, w tym raportem oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz wnieść uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Referacie Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim Rynek 8, pok. 28, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 


Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
                                                                                    / - /  Bronisław Drozdz

 

 

 

 

powrót

wróć na górę