Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Subregionów

przez Organic Studio

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Wszyscy zainteresowani,

Niniejszym przedstawiamy Państwu informacje dotyczące Programu Rozwoju Subregionu Centralnego na Śląsku, w którym to subregionie znajduje się również Gmina Miasteczko Śląskie (mapa w załączonym pliku PRS), celem poddania ich treści - konsultacjom społecznym z Państwa udziałem.

Informacje ogólne, dotyczące Programów Rozwoju Subregionów pochodzą ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach: www.silesia-region.pl

 

Co to są Programy Rozwoju Subregionów (PRS)?


Programy Rozwoju Subregionów stanowią alternatywną wobec konkursowej ścieżkę wyboru projektów. Ich powstanie jest odpowiedzią na liczne postulaty lokalnych samorządowców pojawiające się w trakcie konsultacji wstępnych wersji RPO.


PRS jest mechanizmem przenoszącym część decyzji odnośnie podejmowanych interwencji z poziomu regionalnego na poziom subregionalny. PRS jest programem tworzonym w porozumieniu przez władze samorządów lokalnych danego subregionu. Zakres merytoryczny PRS musi być zgodny z zapisami priorytetów RPO.

Podstawowym elementem PRS są uzgodnione listy projektów (lista projektów podstawowych i rezerwowych), które zostaną uznane za szczególnie istotne dla rozwoju danego subregionu i wpłyną na poprawę życia mieszkańców na danym terytorium.

Przy założeniu spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych projekty zapisane w ramach zaakceptowanego PRS będą dopuszczone do realizacji z pominięciem procedury konkursowej, ale podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej.

Budżet Programów Rozwoju Subregionów

Decyzją Zarządu Województwa na realizację Programów Rozwoju Subregionów przeznaczono kwotę 246,48 mln €. Podziału środków pomiędzy subregiony dokonano zgodnie z algorytmem uwzględniającym liczbę mieszkańców, PKB per capita oraz liczbę bezrobotnych. Poszczególne subregiony otrzymały na PRS:

centralny - 101,41 mln €,
− południowy - 38,71 mln €,
− północny - 47,79 mln €,
− zachodni - 58,57 mln €.

Prosimy Państwa o czynny udział w konsultacjach, które potrwają od 24 stycznia 2008 r do dnia 5 lutego 2008 r. .

powrót

wróć na górę