Perspektywy dla rozwoju sportu...

przez Organic Studio

BURMISTRZ MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE Postanowieniem Nr 273/08 z dnia 5 maja 2008 r.


powołał Radę Sportu w Miasteczku Śląskim oraz ustalił regulamin jej działania.
Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Burmistrza Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie:
a) strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej,
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
d) programów bazy sportowej na terenie Gminy,
e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy, dofinansowanych przez Gminę,

2) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,

3) koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy,

4) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem byłaby Gmina,

5) ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,

6) dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych w Gminie,

7) propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.


Rada Sportu składa się powołanych siedmiu członków powołanych przez Burmistrza Miasta. W skład Rady wchodzą:
• po 1 kandydacie zgłoszonym przez statutowe organy klubów sportowych działających na terenie Miasteczka Śląskiego ,
• Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
• 1 radny delegowany przez Radę Miejską,
• po 1 przedstawicielu spośród nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina, wytypowanych przez dyrektorów tych szkół.


Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Sportu odbędzie się dnia 13 czerwca br.

 

 

powrót

wróć na górę