Informacja dla najemców i właścicieli lokali mieszkalnych

przez Andrzej Ogrodnik

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 119, str. 1) zamieszczamy poniżej treść informacji odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z zajmowaniem lokali mieszkalnych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

INFORMACJA

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 119, str. 1) informuję, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie reprezentowana przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:anowak@miasteczko-slaskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,

-  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Miasteczko Śląskie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r. – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,

-  ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 Jednocześnie informuję, iż ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile realizacja tych praw nie będzie

w sprzeczności z realizacją wskazanych wyżej celów przetwarzania danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Dane osobowe Gmina Miasteczko Śląskie może przekazać innym podmiotom biorącym udział w realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, w tym dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym na rzecz Gminy Miasteczko Śląskie usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, operatorom pocztowym, bankom oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tylko w sytuacji jeżeli przepis prawa zobowiązuje administratora danych do ich przekazania i za pośrednictwem organów wymienionych w tych przepisach lub bezpośrednio jeżeli przepis tak stanowi. Pani/Pana dane są zbierane bezpośrednio od Pani/Pana lub od organów, które realizują ustawowe zadania z urzędu lub na Pani/Pana wniosek. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

powrót

wróć na górę