Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" przez WIOŚ w Katowicach w roku 2018

przez Organic Studio

Informacja o wynikach przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach kontroli w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ul. Hutniczej w Miasteczku Śl.

Zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska jest przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badanie i ocena stanu środowiska. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy między innymi kontrola podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców) w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, a także przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska.

W 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził kontrolę w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Przedmiotowa kontrola wykazała:

 

 1. Naruszenie dopuszczalnych wartości stężeń chlorków i siarczanów w odprowadzanych ściekach do wód potoku Woda Graniczna za pośrednictwem rowu opaskowego.

  W związku z powyższym WIOŚ zobowiązał hutę do kontynuowania podjętych działań w celu ograniczenia zawartość ww. substancji w ściekach przemysłowych przed wprowadzeniem ich do wód potoku.

 2. W celu wyeliminowania zgłaszanych przez mieszkańców naszego miasta uciążliwości zapachowych generowanych z huty, w 2019 roku zakład wdroży dwa zadania modernizacyjne:

 • dezodoryzację gazów za pomocą gazowego ozonu (metodę opracował Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach).

 • hermetyzację instalacji spustu żużla z pieca szybowego.

 1. Huta posiada decyzję – pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego, które nakłada na zakład obowiązek monitorowania procesów technologicznych poprzez wykonywanie okresowych pomiarów emisji ze wszystkich instalacji technologicznych. Podczas kontroli ustalono, że zakład wykonał wszystkie wymagane pozwoleniem pomiary, które nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm emisji.

  W związku trym, że obowiązujące przepisy prawa nie określają standardów dotyczących zapachów i odorów – huta nie wykonała takich pomiarów.  

 2. Decyzja – pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszalka Województwa określa dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska w wysokości 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. Zobowiązuje także hutę do wykonywania okresowych pomiarów emisji hałasu na terenach najbliższej zabudowy. Od 15 do 16 marca 2018 wykonano stosowne pomiary w czterech punktach pomiarowych:

 • P1 przy ul. Ks. Wyciślika 58,

 • P2 przy ul. Karpackiej 13,

 • P3 przy ul. Cynkowej 9,

 • P4 przy ul. Cynkowej 29.

     Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

powrót

wróć na górę