NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ I PROMOCJI W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

przez Andrzej Ogrodnik
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ I PROMOCJI

W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

 

 

WYMIAR ETATU: 1/1

FORMA ZATRUDNIENIA: UMOWA NA OKRES PRÓBNY (NA CZAS OKREŚLONY)

ADRES INSTYTUCJI KULTURY: 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE, UL. SREBRNA 24

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1)     posiada obywatelstwo polskie,

2)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)     cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)     posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

6)     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Specjalisty do spraw organizacji imprez i promocji

 

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs:

1)     znajomość programów graficznych oraz doświadczenie w korekcie tekstów i plakatów

2)     doświadczenie w pisaniu, pozyskiwaniu, realizowaniu oraz koordynowaniu wniosków unijnych i/lub wniosków sponsorskich

3)     znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury  oraz aktualnych zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,

4)     znajomość środowiska twórczego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy,

5)     prawo jazdy kategorii B

6)     znajomość języka obcego,

7)     znajomość pakietu Office, Internetu, poczty elektronicznej i portali społecznościowych

8)     znajomość obsługi aparatu fotograficznego

9)     umiejętność pracy w zespole

10)  predyspozycje i zdolności organizatorskie,

11)  umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i systematyczność,

12)  odporność na stres,

13)  komunikatywność i otwartość na ludzi, pomysły i niesztampowe rozwiązania

14)  dyspozycyjność popołudniami oraz w weekendy

 

3. Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór, należy:

1)       planowanie w porozumieniu z dyrektorem, organizacja i monitoring wydarzeń służących popularyzacji kultury w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim, Filii w Żyglinie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim oraz na terenie gminy

2)       opracowywanie scenariuszy imprez

3)       promowanie inicjatyw kulturalnych oraz społecznych organizowanych i współorganizowanych przez MOK

4)       współpraca z partnerami, mediami oraz współorganizatorami

5)       współpraca z przedstawicielami ruchu amatorskiego

6)       pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów kulturalnych

7)       przygotowywanie niezbędnej dokumentacji organizowanych imprez

8)       organizowanie priorytetowych imprez kulturalnych

9)       realizacja projektów kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

10)     opracowywanie wniosków aplikacyjnych oraz sprawozdań ze zrealizowanych projektów

11)     prowadzenie i administrowanie profilów MOK-u w serwisach społecznościowych oraz strony internetowej MOK-u

12)     współpraca z grafikami, drukarniami i firmami wykonującymi materiały promocyjne

13)     organizacja wystaw, przedstawień, koncertów, pokazów filmowych oraz innych projektów kulturalnych

14)     współpraca z artystami, agencjami, menadżerami i technikami podczas projektów realizowanych przez MOK

15)     prowadzenie dokumentacji zdjęciowej i/lub filmowej realizowanych projektów

16)     prowadzenie kroniki Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim

 

4.Wymagane dokumenty:

1)     Curriculum Vitae

2)     list motywacyjny

 

5. Termin i miejsce składania ofert:

1)     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „KONKURS NA SPECJALISTĘ DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ I PROMOCJI W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY w MIASTECZKU ŚLĄSKIM” na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie lub składać osobiście w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24) w terminie do 20 lutego 2017 r.

2)     Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do MOK-u).

 

6. Inne niezbędne informacje:

1)     Zakończenie konkursu przewiduje się do dnia 28 lutego 2017 r.

2)     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem konkursu lub rozstrzygnie o zakończeniu konkursu bez wyboru żadnego  z uczestniczących w nim kandydatów.

3)     Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim wybierze spośród aplikacji trzy, które jego zdaniem najlepiej odpowiadają wymogom niezbędnym do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu i zaprosi kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne po których dokona ostatecznego wyboru.

4)     Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim ul. Srebrna 24 lub telefonicznie (32) 288 88 70, od poniedziałku do piątku w godzinach: 800– 1500

powrót

wróć na górę