Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu — listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych

przez Organic Studio

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 4 czerwca 2019 r. M.033.12.2019

na podstawie z art. 28 ust. l i 2 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027),

podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu — listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych.

Spis zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, w dniach od 5 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. w pok. nr 28 w godzinach pracy Urzędu, tj. pn. 7:30 — 16:30, wt. = czw. 7:30 — 15:30, pt. 7:30 — 14:30

Pouczenie

Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu. Burmistrz Miasta Miasteczko Sląskie rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie.

Od decyzji nieuwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 3 dni.

Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki odwoławcze.

powrót

wróć na górę