Ogłoszenie o sprzedaży drewna

przez Organic Studio

Burmistrz Miasta Miasteczko Śl. zaprasza osoby fizyczne, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne do składania ofert na zakup drewna sortyment S4 ułożonego w stos. Stos zlokalizowany jest przy ul. Łokietka w Miasteczku Śl.

łączna ilość drewna w stosie 47,12 m3.

Minimalna cena drewna w stosie - 5.435,86 zł/brutto.

Rodzaj drewna, jego ilość i ceny podane są w tabeli znajdującej się w załącznikach.

Cena drewna została wyliczona na podstawie obowiązującego na rok 2019 cennika w Państwowym Gospodarstwie Leśnym — Nadleśnictwo Świerklaniec.

Ofertę cenową należy złożyć pisemnie na formularzu w zaklejonej kopercie w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śl. ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śl. w sekretariacie lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. z dopiskiem: „Zakup drewna stanowiącego własność gminy Miasteczko ŚI.”

Do oferty należy dołączyć podpisaną klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych (w przypadku osoby fizycznej).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śl. pok. 28, tel. 32 393 80 28.

powrót

wróć na górę