PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE

przez Organic Studio

data/_gosp_miejska/2019/pone/20181126_093512_2849.jpg

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z działalnością Urzędu podejmowaną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i ustaw prawa materialnego na podstawie których Urząd realizuje zadania zawarte w ustawie o samorządzie gminnym)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest:

Gmina Miasteczko Śląskie, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: um@miasteczko-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora:
42-610 Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Agnieszki Nowak, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email anowak@miasteczko-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu: ochrony środowiska  w celu opracowania  Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko Śl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm. ) określających realizację powyższego zadania.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu realizacji zadań wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustaw szczególnych określających realizację powyższych zadań służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tylko w sytuacji jeżeli przepis prawa zobowiązuje administratora danych do ich przekazania i za pośrednictwem organów wymienionych w tych przepisach lub bezpośrednio jeżeli przepis tak stanowi.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w poszczególnych referatach będą przetwarzane tak długo jak stanowi przepis Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zasad działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane zbierane są bezpośrednio od Pana/Pani na Pani/ Pana wniosek.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustaw  szczególnych określających realizację powyższych zadań oraz z ustawy o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr 47/5/2017 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

 

Informację sporządzono na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r

ANKIETA ON-LINE

powrót

wróć na górę