Sąsiedzie nie truj!

przez Organic Studio

Rozpoczął się okres grzewczy, dlatego warto przypomnieć, czego i dlaczego nie wolno spalać w piecach i kotłach domowych oraz jak reagować w przypadku spalania odpadów.

Niska temperatura spalania w piecach domowych powoduje, że przy spalaniu odpadów, uwalniane są do środowiska szkodliwe substancje, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne, co w konsekwencji może być przyczyną różnych chorób, nawet nowotworów.

Ponadto, palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych. Jest powodem odkładania się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, co z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu.

Piec to nie śmietnik - nie należy w nim spalać: 

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,

 • kartonów po mleku i sokach,

 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,

 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,

 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,

 • sztucznej skóry,

 • opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,

 • opakowań i pozostałości po farbach i lakierach,

 • plastikowych toreb z polietylenu,

 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,

 • mokrych liści, trawy, gałęzi,

 • pieluch.

 Ponadto, Uchwała antysmogowa, obowiązująca w województwie śląskim zakazuje stosowania następujących paliw:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,

 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

 

   Przykłady szkodliwych substancji powstających przy spalaniu śmieci w piecach:

 

 • smoła, ołów, kadm – powstają przy spalaniu odpadów gumowych, starego obuwia,

 • dioksyny (związki rakotwórcze) – są wynikiem spalania tworzyw sztucznych, lakierowanego drewna,

 • cyjanowodór (substancja toksyczna) – wydziela się przy spalaniu plastikowych butelek PET,

 • metale ciężkie – uwalniane są do powietrza przy spalaniu bielonego papieru, malowanego i lakierowanego drewna.

 

Zgłoszenia związane ze spalaniem odpadów

w indywidualnych urządzeniach grzewczych można dokonać:

 

- telefonicznie: (32 3938001, 32 3938029 28, 20)

- mailowo: um@miasteczko-slaskie.pl lub gmiejska@miasteczko-slaskie.pl

- pisemnie na adres: Urząd Miejski w Miasteczku Śl. ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śl.

- e-pułapem:  umms/skrytka

 

W powiadomieniu należy podać sowoje dane osobowe (imię i nazwisko)

oraz wskazać adres budynku, gdzie zachodzi podejrzenie nielegalnego spalania.

 

            Po przyjęciu zgłoszenia, upoważnieni przez Burmistrza Miasta pracownicy Urzędu Miejskiego podejmują działania, wynikające z “Metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidulanych urządzeniach grzewczych” zalecanej przez Województwo Śląskie:

 • Dokonują kontroli indywidualnego urządzenia grzewczego.

 • W przypadku stwierdzenia przez pracowników Urzędu wykroczenia, sprawa zostaje skierowana do sądu, ponieważ pracownicy Urzędu nie są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

W uzasadnionych przypadkach mogą zostać pobrane próbki odpadu z paleniska.

Zgodnie ze wskazaniem zawartym w Programie Ochrony Powietrza dla wojewodztwa śląskiego, pracownicy Urzędu w okresie grzewczym będą dokonywali bieżących kontroli indywidualnych urządzeń grzewczych.

 

powrót

wróć na górę