PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. PSZOK)

 

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK-u określone są w załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższą Uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy mają złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają prawo oddać nieodpłatnie do PSZOK-u odpady komunalne pochodzące tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych po uprzednim okazaniu pracownikowi PSZOK-u dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. Dodatkowo pracownik PSZOK-u może zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Gminy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. w postaci dowodu wpłaty KP, potwierdzenie przelewu bankowego itp. Zaś przyjęcie odpadu do Punktu następuję po sprawdzeniu zgodności przyjmowanych aktualnie odpadów przez PSZOK.

Zaznaczam, iż odpady komunalne pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej nie są odpadem komunalnym pochodzącym z gospodarstwa domowego, w związku z czym takie odpady nie są przyjmowane przez Punkt. Przedsiębiorca, który generuje odpady komunalne pochodzące z działalności gospodarczej winien mieć zawartą umowę cywilno-prawną z uprawnionym podmiotem odbierającym odpady, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

ul. Przyjaźni 2a, 42-610 Miasteczko Śląskie (Żyglinek)

czynny w każdą sobotę od 8:00 do 12:00

ul. Leśna b/n, 42-610 Miasteczko Śląskie

czynny w każdą sobotę od 8:00 do 12:00

w ramach PSZOK-u odbierane są następujące odpady komunalne:

 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • metal i złom,
 • odzież tekstylna,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • lampy fluorescencyjna,
 • bateria alkaiczne i pozostałe,
 • akumulatory ołowiowe, niklow-kadmowe,
 • oleje silnikowe przepracowane,
 • filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • opakowania po farbach, lekarstwach i rozpuszczalnikach,
 • chemikalia,

odpady budowlane w ilości 120 kg/rok/1 nieruchomość zamieszkałą po uprzednim zgłoszeniu zamiaru oddania tego odpadu Referatowi Gospodarki Miejskiej Urzędu


w ramach PSZOK-u odbierane są tylko odpady zielone tj.:

 • trawa,
 • liście,
 • gałęzie

Regulamin Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), jak również wywieszony jest w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym z Punktów.

wróć na górę