Gmina Miasteczko Śląskie realizuje nakreślony uchwałą Nr XXX/238/09 Rady Miejskiej              w dziedzinie, sportu, turystyki i rekreacji na lata 2009 – 2017, którego zadaniem jest wyeksponowanie szczególnie interesujących atrakcji turystycznych związanych z historią gminy z uwzględnieniem wyjątkowych obszarów przyrodniczych o szczególnie bogatej faunie i florze, szczególnie mając na względzie rozwój aktywności sportowej wśród mieszkańców i turystów. Powyższe działania powinny przyczynić się  też do promocji gminy jako tzw. „zielonej gminy aglomeracji śląskiej” wbrew powszechnie panującym stereotypom o zanieczyszczonym obszarze wokół huty.

Pierwszym etapem realizacji zadań związanych z propagowaniem aktywnej turystyki w naszej gminie było przygotowanie dokumentacji związanej z planowaniem tras rowerowych i narciarskich, na którą składały się:

1)   mapa tras rowerowych i narciarskich na terenie gminy,

2)   koncepcja wykonania oznakowania tras rowerowych i narciarskich,

3)   standardy techniczne dla dróg i tras rowerowych usytuowanych na terenie gminy,

4)   projekt oznakowania miejskich tras rowerowych,

5)   projekt graficzny tablic informacyjnych o wymiarach 170 x 120 cm dla punktów startowych tras rowerowych i narciarstwa biegowego,

6)   dokumentacja projektowa punktów startowych – rozmieszczenie infrastruktury obejmujących      m.in: usytuowanie tablic informacyjnych, ławek, stołów drewnianych oraz stojaków rowerowych i koszy, w tym również projekt rozmieszczenia oznakowania na trasach rowerowych,

7)   przewodnik turystyczny z mapą ścieżek rowerowych i narciarstwa biegowego oraz opisem najciekawszych miejsc turystycznych, które warto zobaczyć,

8)   dwa przewodniki turystyczne ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych z najciekawszymi punktami przyrodniczymi występującymi na terenie gminy wiosna – lato oraz jesień – zima,

9)   umowa z Nadleśnictwem Świerklaniec w sprawie wykorzystania duktów leśnych na potrzeby realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Etapem II było wykonanie odcinka ścieżki rowerowej łączącego Miasteczko Śląskie z Zalewem Nakło – Chechło, który umożliwia bezpieczne poruszanie się rowerzystów do miejsca letniego wypoczynku.

Ponadto Gmina Miasteczko Śląskie przystąpiła wraz z Gminami: Koszęcin, Kalety, Woźniki, Tworóg i Świerklaniec      do projektu pn. „Leśno Rajza” mającego na celu opracowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych, umożliwiających podróż rowerzystom      po szlakach pomiędzy w/w Gminami. W ramach tego projektu obecnie opracowywana jest mapa turystyczna z opisem najciekawszych miejsc godnych zainteresowania, usytuowanych      na terenach powyższych Gmin. W przygotowaniu jest również film przyrodniczy o tematyce rowerowo – ekologicznej pokazujący walory przyrodnicze Gmin wchodzących w skład grupy Inicjatywnej Leśno Rajza, na którego pozyskano  80 % dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej. Celem pośrednim przedmiotowego filmu będzie również promocja poszczególnych Gmin jako całości pod względem kulturalno – społecznym.

Poniżej logo programu tras rowerowych Leśno Rajza

Nawiązując do realizacji w/w projektów dot. ścieżek rowerowych w naszej gminie w miesiącu maju bieżącego roku w ramach opracowanych projektów ścieżek rowerowych wyznaczone zostały trasy rowerowe nr 1, 23, 32 i 426. Z przebiegiem tras rowerowych nr 1, 23, 426 oraz opisem miejsc atrakcyjnie turystycznie w gminie wartych polecenia, można się zapoznać we wcześniej wydanym w postaci elektronicznej przewodniku turystycznym zamieszczonym na stronie internetowej Miasteczka Śląskiego: www.miasteczko-slaskie.pl w zakładce „Turystyka”. Przebieg nowej trasy rowerowej nr 32, której nie sposób znaleźć w w/w przewodniku, został opracowany                 i wyznaczony celem umożliwienia dojazdu rowerzystom z Miasteczka Śląskiego w kierunku Zalewu Nakło – Chechło, bądź w kierunku Koszęcina, Kalet i Tworoga.

Na potrzeby wyznaczonych tras rowerowych nr 1, 23, 32 i 426 na stronie internetowej Miasteczka Śląskiego       w zakładce „Turystyka” oraz w czerwcowym wydaniu „Wieści z Miasteczkowskiego Ratusza” został zamieszczony praktyczny folder do złożenia w trzech częściach dla rowerzystów z mapą wyznaczonych tras rowerowych             na terenie naszej gminy wraz       z zaznaczonymi miejscami spoczynkowymi oraz szczegółowym opisem ich przebiegu w terenie.

Oznakowanie gminnych tras rowerowych wykonano farbą odporną na warunki atmosferyczne, a składa się        ono z malowanych farbą na białym tle kwadratów, na których widnieje:

1) w odpowiednim kolorze trasy rowerowej symbol roweru, numer trasy rowerowej ze wskazaniem kierunku jazdy, poniżej przykład takiego oznakowania

[nbsp]

2) w odpowiednim kolorze trasy rowerowej symbol roweru i numer trasy rowerowej bez wskazania kierunku, tj. o kierunku jazdy       na wprost, poniżej przykład takiego oznakowania,

 

3) w odpowiednim kolorze trasy rowerowej symbol roweru, numer ścieżki rowerowej wraz symbolem początku/końca trasy rowerowej, poniżej przykład przedmiotowego oznakowania:

 

Jak można zauważyć na powyższych przykładach ścieżki rowerowe oznaczone są kolorami:

-          trasa nr 1: koloru czerwonego o długości 29,7 km                na terenie gminy w jednym kierunku,

-          trasa nr 23: koloru niebieskiego o długości pętli w gminie 11,10 km,

-          trasa nr 32: koloru żółtego o długości 6,3 km na terenie gminy,

-          trasa nr 426: koloru żółtego o długości 11,50 km w jednym kierunku,

Średnia częstotliwość oznakowania tras rowerowych wynosi ok. dwóch znaków na kilometr, które zostały umieszczone przede wszystkim na słupach energetycznych i drzewach.

 

Przy oznaczonych szlakach rowerowych zostały ustawione przez gminę dwie wiaty spoczynkowe dla rowerzystów, tj. zadaszona wiata ze stolikiem, dwoma ławkami i koszem na śmieci zapewniające rowerzystom możliwość regeneracji.

Pierwszy punkt spoczynkowy został usytuowany naprzeciw parkingu leśnego przy drodze wojewódzkiej nr 908 przed Wodociągami Bibiela (przy szlaku nr 1),

 

a drugi w Mieczysku niedaleko „Pasiek” (przy skrzyżowaniu tras rowerowych nr 23, 426 i nieopodal nr 1).

 

W kolejnych latach gmina planuje wyznaczanie kolejnych tras rowerowych, jednak uzależnione to będzie od dostępnych środków finansowych w budżecie miasta.

 

     Zapraszamy mieszkańców oraz turystów do aktywnego spędzania wolnego czasu na rowerze!

 

Opracował: Paweł Kowolik

Film po trasach rowerowych „Leśnej Rajzy”

 W ramach propagowania tras rowerowych z walorami przyrodniczymi powstał film pt. "Leśno Rajza, czyli podróż po zielonych zakątkach Śląska". Opowiada on o ciekawych przyrodniczych miejscach na terenie sześciu Gmin: Kalet, Koszęcina, Świerklańca, Woźnik, Miasteczka Śląskiego i Tworoga.

Zostały one połączone trasami rowerowymi, a całość nazwano "Leśną Rajzą". Znajdą tutaj coś dla siebie rowerzyści, ale i miłośnicy pieszych wędrówek oraz lubiący oglądać świat z kajaka, czy motolotni. W filmie oprowadza nas między innymi przyrodnik Pan Czesław Tyrol i Pan Józef Jendruś, laureat konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku".

Przedmiotowy film można ściągnąć i obejrzeć tutaj: "Leśno Rajza"

wróć na górę