Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

10 czerwca 2024, dodane przez: M.K Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 14:00

1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 maja 2024 r. 

3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- sprawozdanie Burmistrza Miasta, 
- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

4. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Miasteczko Śląskie za 2023 rok.

5. Debata nad raportem o stanie gminy Miasteczko Śląskie.

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

7. Procedura absolutoryjna.

a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Miasteczko Śląskie za 2023 rok.
b) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
c) Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.
d) Zapoznanie radnych z Uchwałą Nr 4200/IV/67/2024 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez  Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok
 e) Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu za rok 2023 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok z dnia 9 maja 2024 r.
 f) Zapoznanie radnych z Uchwałą Nr 4200/IV/87/2024 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.
 g) Dyskusja.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Miasteczko Śląskie za rok 2023.

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie z wykonania budżetu za rok 2023.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2024-2028.

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LX/575/24 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich-interwencyjnych wynikających z zagrożenia zabytku ołtarza bocznego Św. Barbary w kościele parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącego własności gminy Miasteczko Śląskie

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Miasteczko Śląskie

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

17. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na III  kwartał 2024 r.

18. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na III kwartał 2024 r.

19. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na III kwartał 2024 r.

20. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na III kwartał 2024 r.

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski i informacje. 

23. Zakończenie obrad.

Podczas sesji w debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721), składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 17 czerwca 2024 r.). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez  Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.