Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Klauzula informacyjna

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasteczko Śląskie, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie, adres: ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, NIP: 645 250 29 67, REGON: 276 258 799, kontakt mailowy: um@miasteczko-slaskie.pl, kontakt telefoniczny: 32 393 80 00 (zwana dalej: Administratorem)

Cel i podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:


    Wypełnienie obowiązków prawnych Administratora - podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków nakładanych na Administratora przez obowiązujące przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Dane osobowe przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawa obligują do przechowywania dokumentacji związanej z nałożonymi obowiązkami. Podanie danych w przypadku wymogu ustawowego opisanego powyżej jest obligatoryjne, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów.

    Kontaktowych - w przypadku kontaktu, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Państwem lub kontaktu Państwa z Administratorem w uzasadnionej sprawie, na podstawie państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania skutkował będzie brakiem możliwości kontaktu. Dane będą przetwarzane do czasu ustania potrzeby kontaktu.

    Stosowania plików cookies - w przypadku zaakceptowania plików cookies oraz odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej, dane w nich zawarte będą przetwarzane w celu analizowania danych statystycznych bazujących na plikach cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies znajdują się w zakładce Polityka prywatności na stronie internetowej Administratora.

    Skorzystanie z funkcjonalności „Zadaj pytanie Burmistrzowi” - podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przetworzenia i odpowiedzi na Państwa pytanie, w ramach funkcjonalności „Zadaj pytanie Burmistrzowi”, umieszczonej na stronie internetowej Gminy Miasteczko Śląskie, a także w celu publikacji pytania oraz ewentualnego powiadomienia o udzielonej odpowiedzi, odpowiedzi oraz danych podanych przez pytającego na stronie internetowej Gminy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Podanie danych jest dobrowolne, a w celu uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Jednakże w przypadku ich podania, jednym z elementów zgody jest zgoda na publikacje podanych danych na stronie internetowej Gminy. Dane będą przetwarzane do czasu konieczności zarchiwizowania treści na stronie internetowej Gminy.

Odbiorcy danych osobowych


Informujemy, że podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

  •     podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi prawne
  •     dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT oraz usługi hostingowe
  •     operatorzy pocztowi i kurierzy,
  •     operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  •     organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  •     w przypadku skorzystania z funkcjonalności „Zadaj pytanie Burmistrzowi”, umieszczonej na stronie internetowej Gminy, podane dane będą zamieszczone na stronie internetowej, wobec czego krąg odbiorców jest nieograniczony

Zasady ochrony danych

Administrator będzie przetwarzał jedynie te dane i jedynie w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji określonych i uzasadnionych celów, przy uwzględnieniu zasady minimalizacji danych.

Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych u Administratora.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Państwa prawa

W zależności od celu przetwarzania danych, mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych lub żądania ich przeniesienia.


W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@miasteczko-slaskie.pl

Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.