Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu

1 września 2020, dodane przez: M.K Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu
grafika do wpisu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Brynickiej w Miasteczku Śląskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 marca 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Brynickiej w Miasteczku Śląskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9.09.2020 r. do 7.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8 w Referacie Budownictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji, pok. Nr 27 w godz. pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 32 3938038 lub 32 3938027.

 

Projekt planu będzie w tym okresie również udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.10.2020 r. o godz. 15.30. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8, pok. Nr 3.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, z podaniem imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2020 r.

Uwagi do projektu planu miejscowego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: um@miasteczko-slaskie.pl.

 

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem został udostępniony >TUTAJ<

 

Obwieszczenie G.6721.3.2020

 

Klauzula RODO