Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Aktualizacja "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie"

25 września 2020, dodane przez: M.K Aktualizacja "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie"
grafika do wpisu: Aktualizacja "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie"

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) oraz art. 30 i art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie".

Celem „Programu... ” jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań programowych na dalsze lata w celu poprawy stanu powietrza Gminy Miasteczko Śląskie poprzez zmniejszenie wpływu niskiej emisji.

Z projektem dokumentu można zapoznać się: w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, pokój nr 28 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: https://miasteczko-slaskie.pl/.

Ewentualne uwagi i wnioski do w/w projektu dokumentu można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy kierować na adres w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasteczka Śląskiego.

Aktualizacja PONE - projekt