Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

2 października 2020, dodane przez: M.K Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 9 października 2020 r. o godz. 9:00.

 

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum.

 

 1. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2020 r.
 2.  Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,                           

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2020-2030.
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie – nr 1.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/271/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2020 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 13. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Gminy Miasteczko Śląskie.
 14. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2020 r.
 15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na IV kwartał 2020 roku.
 16. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na IV kwartał 2020 roku.
 17. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na IV kwartał 2020 roku.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w OSP Żyglinek przy ul. Okólnej 1