Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał

22 października 2020, dodane przez: M.K Protokół  z przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał
grafika do wpisu: Protokół  z przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

 

  1. Konsultacje przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr  604/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. 
  2. W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy, którzy nabyli czynne prawo wyborcze najpóźniej w dniu wydania Zarządzenia.
  3. Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów w projektach uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. 
  4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 9 do 16 października 2020 .
  5. Konsultacje przeprowadzono w formie ankiet samodzielnie wypełnianych przez mieszkańców, wyrażających opinie i uwagi dotyczące treści projektów zmiany statutów. Formularz ankiety stanowił załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 604/20 z dnia 24 września 2020 r.
  6. Formularz ankiety oraz projekty zmian statutów zostały udostępnione:

- w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni kalendarzowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,  

- za pośrednictwem Systemu Konsultacji Społecznych - strona Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: https://www.konsultacje.miasteczko-slaskie.pl/pl, 

- u sołtysów poszczególnych sołectw.

 

  1. Opinie i uwagi można było zgłaszać poprzez: złożenie ankiety w sekretariacie Urzędu, bądź drogą listowną na adres Urzędu,  przesłanie skanu ankiety na adres Urzędu: sekretariat@miasteczko-slaskie.pl, wypełnienie ankiety za pośrednictwem Systemu Konsultacji Społecznych. 

 

PODSUMOWANIE: W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Miasteczku wpłynęło 14 ankiet. Wszystkie zostały złożone w wyznaczonym terminie. W złożonych ankietach mieszkańcy nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał. Wobec braku uwag projekty konsultowanych uchwał zostaną przedłożone pod obrady Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.