Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Afrykański pomór świń

27 października 2020, dodane przez: M.K Afrykański pomór świń
grafika do wpisu: Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

 

 

BRAK SZCZEPIONKI 

 

WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ  

    

DROGI SZERZENIA SIĘ WIRUSA ASF: 

 • kontakt z zakażonym zwierzęciem 
 • skażona pasza lub woda 
 • skażona odzież lub sprzęt 
 • skarmianie odpadkami kuchennymi 

 

WIRUS ASF MOŻE PRZETRWAĆ NAWET KILKA MIESIĘCY W ROZKŁADAJĄCEJ SIĘ PADLINIE!

WĘDZENIE, PEKLOWANIE I MROŻENIE NIE ZAWSZE ZABIJA WIRUSA!

 

LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WISUSEM ASF W ZWIĄZKU Z CZYM,  CHOROBA TA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIA!

JAK CHRONIĆ GOSPODARSTWO PRZED ASF?

 

Przestrzegaj wymagań określonych w przepisach prawnych. 

ü  

Wprowadzaj do gospodarstw świnie oraz paszę z pewnego źródła.

ü  

Zmieniaj odzież i buty przed wejściem do chlewni. 

ü  

Myj i dezynfekuj ręce przed wejściem do chlewni. 

ü  

Dbaj o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie szczególnie do obsługi świń. 

ü  

Ogranicz do niezbędnego minimum dostęp do chlewni osób postronnych. 

ü  

Zabezpiecz gospodarstwo przed dostępem zwierząt dzikich. 

ü  

PRZEPISY PRAWNE 

 

Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń odbywa się w szczególności na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015  r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz.754).

Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) zwalczając ASF stosuje środki, przewidziane w art. 44 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (decyzja administracyjna PLW). 

Ponadto PLW wydaje akt prawa miejscowego – art. 45 ust 1 ww. ustawy.

Jeżeli konieczne jest zastosowanie wskazanych w ustawie środków na obszarze większym niż obszar powiatu, wówczas powiatowy lekarz weterynarii informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, który występuje z wnioskiem do Wojewody. Wojewoda wydaje rozporządzenie na podstawie art. 46  ust 3 ww. ustawy. 

Jeżeli zagrożenie dotyczy całego terytorium RP lub znaczącej jego części rozporządzenie może wydać na podstawie art. 47 ust. 1 Minister właściwy ds. rolnictwa. 

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 1 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania (Dz. U. Nr 218, poz. 1397) powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii oraz Główny Lekarz Weterynarii, w zakresie swojej właściwości posiadają i stale aktualizują plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym plan gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń.  Dodatkowo od 2013 r. realizowane są roczne programy dotyczące monitorowania i zwalczania ASF na całym terytorium Polski wydane na podstawie art. 57 ust 7 ww. ustawy.  

Ponadto na podstawie art. 47 ust. 1 art. 48a ust. 3 ww. ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.

U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.), wdrażające przepisy decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str.

63 z późn. zm.).

 

 

OBSZARY WYZNACZANE W ZWIĄZKU Z ASF 

 

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE ustanawiania następujące obszary objęte restrykcjami, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF): 

 • obszar ochronny - strefa podwyższonego ryzyka, gdzie nie występują przypadki, ani ogniska ASF (część I załącznika do ww. decyzji KE);
 • obszar objęty ograniczeniami - występują przypadków ASF u dzików (część II załącznika do ww. decyzji KE);
 • obszar zagrożenia - występują przypadki u dzików jak i ognisk ASF u świń(część III załącznika do ww. decyzji KE).

Mapa obszarów znajduje się na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/   

Na ww. obszarach sosowane są określone środki kontroli w zakresie ASF, które zostały wdrożone do polskich przepisów rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z późn. zm.).

Równocześnie w przypadku wystąpienia ogniska ASF u świń wyznacza się rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Wojewody:

 • obszar zapowietrzony – 3 km wokół ogniska,
 • obszar zagrożony – dodatkowe 7 km od obszaru zapowietrzonego (łącznie ok.10 km wokół ogniska).

Na obszarach tych do czasu wygaszenia ogniska obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia, szczegółowo określone w rozporządzeniach PLW lub Wojewody.  

Dodatkowe informacje oraz multimedia:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne