Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Projekt dokumentu: "Program ochrony środowiska dla Gminy Miasteczko Śląskie

9 listopada 2020, dodane przez: M.K Projekt dokumentu: "Program ochrony  środowiska dla Gminy Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Projekt dokumentu: "Program ochrony  środowiska dla Gminy Miasteczko Śląskie

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2020 poz. 1219) oraz art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283).

zawiadamiam

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt.: „Program ochrony środowiska dla Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028” w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie programu ochrony środowiska.

Celem „Programu...” jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska miasta Miasteczko Śląskie. Realizacja celów oraz zadań „Programu...” przyczyni się m.in. do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, gospodarowania zasobami przyrodniczymi gminy, oszczędności energii, a także poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców.

Nadrzędnym celem „Programu...” jest: „Rozwój gospodarczy Gminy Miasteczko Śląskie przy zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego”.

Z projektem dokumentu można zapoznać się: w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, pokój nr 28 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/ oraz https://miasteczko-slaskie.pl/

Ewentualne uwagi i wnioski do w/w projektu dokumentu można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8 , 42-610 Miasteczko Śląskie, na adres e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasteczka Śląskiego.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie.

Program Ochrony Środowiska