Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

30 kwietnia 2020, dodane przez: A.O. Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
w dniu 7 maja 2020 r. o godz. 10.00

 1. Otwarcie obrad.
  • stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 lutego 2020 r.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 lutego 2020 r.
 4. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta,  sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2020-2030.
 7. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/ 142/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/ 129/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 9. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII/ 129/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r, w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2020 roku.
 18. Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 20. Projekt uchwały zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych.
 22. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie.
 23. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.
 24. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii na rok 2020.
 25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasteczko Śląskie na lata 2020 — 2025.
 26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu gminy Miasteczko Śląskie.
 27. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2020 r.
 28. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na II kwartał 2020 r.
 29. Projekt uchwały w sprawie Komisji Infrastruktury Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na II kwartał 2020 r.
 30. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na II kwartał 2020 r.
 31. Sprawy różne, wolne głosy, wnioski.
 32. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24