Facebook Wieści z Ratusza

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

15 grudnia 2020, dodane przez: M.K Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 (tryb zdalny)

 

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2020 r.
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,       

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2020-2030.
 3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata
  2021-2031.
 1. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
 1. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Miasteczko Śląskie na 2021 rok.
 1. przedstawienie projektu uchwały;
 2. odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim;
 3. odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi;
 4. odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Miasteczko Śląskie;
 5. dyskusja nad projektem uchwały;
 6. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Miasteczko Śląskie.
 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
 3. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, za lata 2018-2019.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Miasteczko Śląskie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych polegającej na zakupie i montażu węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci cieplnej w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 11 czerwca 2019 r. dotyczącej określenia zasad udzielania z budżetu gminy Miasteczko Śląskie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR XIX/215/20 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 10. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na I kwartał 2021 roku.
 11. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na I kwartał 2021 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na I kwartał 2021 roku.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w trybie on-line, transmitowana będzie na stronie internetowej miasteczko-slaskie.sesja.pl