Facebook Wieści z Ratusza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu

15 grudnia 2020, dodane przez: M.K Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu
grafika do wpisu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od Huty Cynku „Miasteczko Śląskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.12.2020 r. do 29.01.2021 r.

 

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony (wywieszony) w holu budynku na parterze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8 w godzinach pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.01.2021 r. o godz. 15.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość — za pomocą usługi dostępnej https:/panel.isesja.pl. Chęć uczestnictwa w dyskusji należy zgłaszać mailowo na adres geodezja@miasteczko-slaskie.pl lub telefonicznie pod nr 32 393 80 38 lub 32 393 80 27 z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do udziału w dyskusji publicznej, począwszy od dnia wyłożenia do momentu rozpoczęcia dyskusji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, z podaniem imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.

Uwagi do projektu planu miejscowego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: um@miasteczko-slaskie.pl.

 

Obwieszczenie

Klauzula RODO