Facebook Wieści z Ratusza

Rozstrzygnięcie konkursu na zadanie publiczne

5 stycznia 2021, dodane przez: M.K Rozstrzygnięcie konkursu na zadanie publiczne
grafika do wpisu: Rozstrzygnięcie konkursu na zadanie publiczne

ZARZĄDZENIE NR 705/20

BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn."Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i medyczna opieka nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi "

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.), w związku Uchwałą Nr XXI/234/20  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 listopada 2020 r. sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

zarządzam:

§ 1.  

Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Miasteczko Śląskie w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przyznać w 2021 r. dotację w wysokości 260.000,00 zł dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania pn."Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i medyczna opieka nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi ".

§ 2.  

Wyznaczyć Skarbnika Miasta do sprawowania kontroli finansowej i Inspektora w Referacie Organizacyjnym do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania publicznego.

§ 3.  

Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej informację o rozstrzygnięciu konkursu.

§ 4.  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.