Facebook Wieści z Ratusza

Zarządzenie nr 718/21

11 stycznia 2021, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 718/21
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 718/21

ZARZĄDZENIE NR 718/21
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
z dnia 11 stycznia 2021 r.
w sprawie wszczęcia postępowania pn."Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie hokeja na trawie " - zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 a, b, d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz  w związku z Uchwałą Nr XXI/234/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
 
z a r z ą d z a m:
1. Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w zakresie hokeja na trawie.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.
3. Powołać Komisję konkursową w składzie:
- Pani Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta
- Pani Ewelina Skrabania - Różycka - Skarbnik Miasta
- Pani Monika Kotara - Inspektor w Referacie Organizacyjnym
- Pani Janina Musialik - przedstawiciel organizacji pozarządowej
- Pani Damian Piegza - przedstawiciel organizacji pozarządowej
4. Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie  realizacji zadania  publicznego  Miasta Miasteczko Śląskie w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)


1.    Rodzaj zadania :
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadania publicznego Miasta Miasteczko Śląskie w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie hokeja na trawie  określonego w „Programie Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”.
2.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania:
Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości  29.000,00 złotych  
3.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są: działające w obszarze wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)
4. Zasady przyznawania dotacji:  
-    dotacja może zostać przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert,
-    warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)
-    oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
-    złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
-    minimalny wkład własny w wysokości 10% - wkład własny może być wkładem rzeczowym, osobowym lub finansowym,
-    w ramach realizowanego zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. Zwiększenie kosztów może nastąpić maksymalnie o 15 % natomiast zmniejszenie w dowolnej wysokości.
5.    Termin i warunki realizacji zadania:
-    zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.
-    miejscem realizacji zadania będzie teren Miasta Miasteczko Śląskie lub w przypadku organizacji zadań o charakterze ponadlokalnym lub ogólnopolskim poza terenem Miasta.
Zadanie może być realizowane na rzecz wszystkich zawodników oraz animatorów sportowych, działających na rzecz oraz w imieniu Gminy Miasteczko Śląskie, reprezentujących różne grupy wiekowe. Realizacja zadania obejmuje między innymi następujące rodzaje zadań i wydarzeń sportowych:
-    organizowanie i udział w zawodach  i  turniejach  sportowych,
-    organizację zajęć z wykwalifikowanymi instruktorami kultury fizycznej,
-    zakup sprzętu sportowego oraz materiałów koniecznych do bezpiecznego i prawidłowego prowadzenia zajęć,
-    organizację wyjazdów sportowo-rekreacyjnych,
-    organizację oraz udział w meczach,
-    szkolenia dla zawodników oraz trenerów sportowych,
-    organizację imprez i wydarzeń promujących ideę sportową na terenie Gminy.
Katalog zadań jest otwarty, a powyższe przykłady stanowią jedynie wskazówki dla zadań możliwych do realizacji.
6.    Termin składania ofert :
-    Termin złożenia oferty – przynajmniej 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (tj. do dnia 1 lutego 2021 roku).
-    Ofertę     wraz     z wymaganymi     załącznikami     -     zgodnie     ze     wzorem     określonym     w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz.2057)
-    należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Rynek 8 (pokój 1) w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - hokej na trawie".
Do oferty należy dołączyć oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
1.    Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wystawienia)
2.    Statut podmiotu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Prezesa podmiotu na każdej stronie dokumentu.
3.    Sprawozdanie merytoryczne oraz rachunek wyników za rok 2019.
4.    Kopie kwalifikacji osób planowanych do zatrudnienia w ramach realizacji zadania.
Formularz oferty do pobrania w pokoju Nr 30 Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.miasteczko-slaskie.pl
7.    Termin wyboru ofert:
Realizatorzy zadania zostaną wybrani niezwłocznie po upływie terminu złożenia ofert – najpóźniej do dnia          10 lutego 2021r.  
8.    Tryb wyboru ofert:
-    opiniowania złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta w oparciu o kryteria zawarte w pkt. 9 niniejszego załącznika do zarządzenia,
-    minimalna ilość punktów do rekomendacji Burmistrzowi danej oferty do realizacji wynosi 70%,
-    decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Miasteczka Śląskiego,
-    o rozstrzygnięciu konkursu Podmioty powiadomione zostaną drogą elektroniczną, na podany w ofercie adres poczty elektronicznej. Wyniki konkursu podane będą także do publicznej wiadomości,
-    od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie,
-    Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
-    każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
9.    Kryteria oceny ofert:
ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (0-5 pkt),
-    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt),
-    ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne (0-5 pkt),
-    ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0-5 pkt),
-    ocena wkładu rzeczowego, osobowego w tym pracy wolontariuszy i społecznej pracy członków (0-5 pkt),
-    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę ich rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków na ten cel (0-5 pkt).
-    10. Warunki zawarcia umowy:
-    wskazanie rachunku bankowego przez podmiot ubiegający się o dotację, z którego opłacone będą wszystkie płatności realizowane w ramach zadania,
-    w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu oraz harmonogramu oferty,
-    warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz.2057)
-    podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego z wykonania zadania zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz.2057)
11. Na realizację zadania publicznego w roku 2020 przeznaczono kwotę 29.000,00 zł dofinansowanie zadania otrzymał  jeden podmiot.
 
Burmistrz
Michał Skrzydło