Facebook Wieści z Ratusza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

26 stycznia 2021, dodane przez: M.K Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Brynickiej w Miasteczku Śląskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 marca 2019 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Brynickiej w Miasteczku Śląskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3.02.2021 r. do 24.02.2021 r.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony (wywieszony) w holu budynku na parterze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8 w godzinach pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.02.2021 r. o godz. 15.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość — za pomocą usługi dostępnej https://panel.isesja.pl. Chęć uczestnictwa w dyskusji należy zgłaszać mailowo na adres geodezja@miasteczko-slaskie.pl lub telefonicznie pod nr 32 393 80 38 lub 32 393 80 27 z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do udziału w dyskusji publicznej, począwszy od dnia wyłożenia do momentu rozpoczęcia dyskusji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, z podaniem imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2021 r.

Uwagi do projektu planu miejscowego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: um@miasteczko-slaskie.pl.