Facebook Wieści z Ratusza

Zawiadomienie-obwieszczenie

3 lutego 2021, dodane przez: M.K Zawiadomienie-obwieszczenie
grafika do wpisu: Zawiadomienie-obwieszczenie

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 S 4 oraz art. 49 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania (t. j. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.), art. 73 S 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 54 (wpływ 01.12.2020 r.) działający przez pełnomocnika Jacka Malmur Grupa Inżynieryjna PROTECH CONSTRUCTION z siedzibą przy ul. Nowej 7 w Lublińcu po uzupełnieniu wniosku oraz karty informacyjnej dnia 27.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na.:

Rozbudowie DP 3253S ul. św. Marka w Miasteczku Śląskim

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Spełniając wymogi ustawy informujemy, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie ( tel. 32/393 - 28 -77) w celu umówienia wizyty w urzędzie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 1 0, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. — niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ożarowice na stronie https://www.bip.ozarowice.pl/, Biuletynie Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w urzędzie. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.