Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

12 lutego 2021, dodane przez: M.K Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 747/21

BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.), w związku Uchwałą Nr XXI/234/20  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 listopada 2020 r. sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

zarządzam:

Stwierdzam nierozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej informację o rozstrzygnięciu konkursu.