Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

19 lutego 2021, dodane przez: M.K Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 10:00 (tryb zdalny)

 

 

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 1. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2021 r.
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,       

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-2031
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2021 roku.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXII/248/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Miasteczko Śląskie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych polegającej na zakupie i montażu węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci cieplnej w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie.
 5. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Miasteczko Śląskie do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
 13. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii na rok 2021
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zatrzymania segregacji sanitarnej
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad.

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w trybie on-line, transmitowana będzie na stronie internetowej miasteczko-slaskie.sesja.pl