Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

19 lutego 2021, dodane przez: M.K Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 760/21

BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie wszczęcia postępowania "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 a, b, d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI/234/20  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku z a r z ą d z a m:

§ 1.  

Wszcząć postępowanie – "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej".

§ 2.  

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w  §1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.  

Powołać Komisję konkursową w składzie :

Pani Ewelina Skrabania - Różycka - Skarbnik Miasta

Pani Joanna Szulc - Młodszy Referent w Referacie Organizacyjnym

Przedstawiciel organizacji pozarządowej

Przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 4.  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia