Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

19 marca 2021, dodane przez: M.K Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 783/21

BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.), w związku Uchwałą Nr XXI/234/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

zarządzam:

1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Miasteczko Śląskie w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna oraz przyznać dotację

  • w wysokości 90 000,00 złotych dla Hutniczego Klubu Sportowego "ODRA"
  • w wysokości 70 000,00 złotych dla Ludowego Klubu Sportowego " Żyglin"
    1. Wyznaczyć Skarbnika Miasta do sprawowania kontroli finansowej i Sekretarza Miasta do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania publicznego.
    2. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej informację o rozstrzygnięciu konkursu.
    3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
    4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.