Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

22 marca 2021, dodane przez: M.K Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

w dniu 29 marca 2021 r. o godz. 10:00 (tryb zdalny)

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2021 r.
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,       

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-2031.
 3. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hejnału gminy Miasteczko Śląskie oraz zasad jego używania.
 4. Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 6. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie.
 7. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-2026.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno - wschodniej części sołectwa Brynica.
 10. Projekt uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Miasteczku Śląskim w rejonie ulicy Rolnej.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/14 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych, członków Komisji Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2021 roku.
 13. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na II kwartał 2021 roku.
 14. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na II kwartał 2021 roku.
 15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na II kwartał 2021 roku.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad.

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w trybie on-line, transmitowana będzie na stronie internetowej miasteczko-slaskie.sesja.pl