Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

30 kwietnia 2021, dodane przez: M.K Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 830/21

BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miasteczko Ślaskie odnośnie  zniesienia jednostki pomocniczej i utworzenia w jej miejsce jednostki pomocniczej oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, 1378), § 7. ust. 2 Załącznika do uchwały Nr XVI/170/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy Miasteczko Śląskie oraz Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Miasteczko Śląskie zarządzam, co następuje:

§ 1.  

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Miasteczko Śląskie w sprawie projektu uchwały odnośnie zniesienia w gminie Miasteczko Śląskie jednostki pomocniczej jaką jest dzielnica Żyglin-Żyglinek i utworzenia w jej miejsce jednostki pomocniczej tj. sołectwa Żyglin-Żyglinek, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.  

W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy, którzy nabyli czynne prawo wyborcze najpóźniej w dniu wydania Zarządzenia.

§ 3.  

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów w projekcie uchwały w sprawie zniesienia w gminie Miasteczko Śląskie jednostki pomocniczej jaką jest dzielnica Żyglin-Żyglinek i utworzenia w jej miejsce jednostki pomocniczej tj. sołectwa Żyglin-Żyglinek.

§ 4.  

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 14 do 20 maja 2021 r.

§ 5.  

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie ankiet samodzielnie wypełnianych przez mieszkańców, wyrażających opinie i uwagi dotyczące treści projektu uchwały. Formularz ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Formularz ankiety oraz projekt uchwały zostanie udostępniony:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni kalendarzowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
 2. za pośrednictwem Systemu Konsultacji Społecznych - strona Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim https://www.konsultacje.miasteczko-slaskie.pl/pl,
 3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, przy ul. Rynek 8.

3. Opinie i uwagi można będzie zgłaszać poprzez:

 1. złożenie formularza w sekretariacie Urzędu, urnie zlokalizowanej przed wejściem do Urzędu, bądź drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie,
 2. przesłaniu skanu formularza na adres Urzędu: sekretariat@miasteczko-slaskie.pl,
 3. wypełnienie formularza za pośrednictwem Systemu Konsultacji Społecznych - strona Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim https://konsultacje.miasteczko-slaskie.pl/ 

4. Opinie będzie można składać od 14 do 20 maja 2021 r. do godz. 15.30.

§ 6.  

  1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta.
  2. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się zespół do spraw przeprowadzenia konsultacji w składzie:

Strona 1

 1. Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta - przewodniczący,
 2. Ewelina Skrabania-Różycka - Skarbnik Miasta - zastępca przewodniczącego, 3) Elżbieta Miozga - Podinspektor - członek zespołu.

§ 7.  

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§ 8.  

Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

§ 9.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 10.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.