Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zaproszenie do złożenia oferty

10 maja 2021, dodane przez: M.K Zaproszenie do złożenia oferty
grafika do wpisu: Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej dla wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie w ramach realizacji projektu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Miasteczko Śląskie”.

1.Zamawiający:

Gmina Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie NIP: 645 250 29 67 REGON: 276258799 tel. 32 393 80 01; faks 32 393 80 02 e-mail gmiejska@miasteczko-slaskie.pl http://www.miasteczko-slaskie.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 2. szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

3. Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie prac związanych z:

 1. demontażem, zbieraniem transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest dwie lokalizacje na terenie gminy Miasteczko ŚI. szacowana ilość odpadu 2,26 Mg,
 2. zbieraniem transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest - 4 lokalizacje na terenie gminy Miasteczko ŚI. szacowana ilość odpadu 1,81 Mg
 3. przed podpisaniem umowy trójstronnej Wykonawca przedłoży wykonane kosztorysy na zasadach powszechnie obowiązujących w budownictwie dla każdej inwestycji z osobna. Kosztorysy będą stanowić załączniki do umów.
 4. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną wyrobów zawierających azbest celem sporządzenia ww. kosztorysów.

Każdy z kosztorysów powinien zawierać:

 • ilość wyrobów zawierających azbest podaną w Mg przewidzianą do:
 • demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, lub
 • zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest,
 • cenę jednostkową za wykonanie prac związanych z:
 • demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w złotych netto/Mg oraz brutto/Mg usuniętych wyrobów zawierających azbest lub
 • zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w złotych netto/Mg oraz brutto/Mg usuniętych wyrobów zawierających azbest
 • całkowity koszt za wykonanie prac związanych z:
 • demontażem, zbieraniem transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w złotych netto/Mg oraz brutto/Mg lub
 • zbieraniem transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w złotych netto/Mg oraz brutto/Mg,
 • kwota podatku VAT - należy stosować 8% stawkę VAT

Wykonawca w związku z realizacją zadania zobowiazany będzie do:

 • zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, planowanych prac w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Oryginał zgłoszenia wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez właściwe organy, należy dostarczyć Gminie w terminie do dwóch dni roboczych licząc od dnia dokonania zgłoszenia potwierdzonego przez właściwy organ.

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac dotyczy zarówno demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów/budynków, jak i ich zbierania i usuwania z posesji (magazynowane wyroby zawierające azbest).

 • wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • dopuszczenia do wykonywania prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest jedynie osoby, które odbyły szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824).
 1. Termin wykonania zadania: do 28.10.2021 r.
 2. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do siedziby Zamawiającego do dnia 11.06.2021 r.

na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami, a także należy wskazać wyliczony koszt za:

 • wykonanie prac związanych demontażem, zbieraniem transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w złotych netto/Mg oraz brutto/Mg.
 • wykonanie prac związanych ze zbieraniem transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w złotych netto/Mg oraz brutto/Mg
 • kwota podatku VAT - należy stosować 8% stawkę VAT

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie papierowej na adres: Gmina Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8, 42 — 610 Miasteczko Śląskie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmiejska@miasteczko-slaskie.pl

6. Klauzula informacyjna

l. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, reprezentowana przez Burmistrza Miasta.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@miasteczko-slaskie.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
 4. Dane osobowe będą ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
 5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Kontakt telefoniczny w sprawie: p. Małgorzata Szweda tel. (32) 393 80 28

Załączniki:

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Uchwały