Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

ZAWIADOMINIE O ZMIANIE STAWKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTECZKO ŚLĄSKIE

6 stycznia 2020, dodane przez: A.O. ZAWIADOMINIE O ZMIANIE STAWKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTECZKO ŚLĄSKIE
grafika do wpisu: ZAWIADOMINIE O ZMIANIE STAWKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIASTECZKO ŚLĄSKIE

Informujemy, iż od 1 lutego 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

Stawki wynoszą odpowiednio:

    25,00 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
    50,00 zł miesięcznie/osobę – podwyższona stawka opłaty, jeżeli nie jest wypełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Termin wnoszenia opłat nie uległ zamianie. W ramach przypomnienia informujemy, iż opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy raz na miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na indywidualne numery kont bankowych.

W związku ze zmianą wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi NIE MA OBOWIĄZKU SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI (zmiany bądź korekty deklaracji należy składać w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, np. zmiana liczby osób na nieruchomości zamieszkałej związane z narodzinami, zgonami, wyjazdami, wyprowadzkami itp.).

UWAGA:

1. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc luty lub kolejne miesiące 2020 r., należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od 1 lutego 2020 r.
2. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, należy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana złożyć nową deklarację zmieniającą, której druk jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.miasteczko-slaskie.pl w zakładce System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim pokój nr 24.