Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Program Czyste Powietrze 2.0 - nabór wniosków na nowych zasadach

21 maja 2020, dodane przez: A.O. Program Czyste Powietrze 2.0 - nabór wniosków na nowych zasadach
grafika do wpisu: Program Czyste Powietrze 2.0 - nabór wniosków na nowych zasadach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 15 maja 2020 roku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste powietrze 2.0. Nabór jest prowadzony w oparciu o:

 •     zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
 •     nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
 •     nowy regulamin naboru wniosków.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

Nabór wniosków dotyczy Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.


Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

 •     WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
 •     lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 •     poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
 •     poprzez serwis gov.pl (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.


Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.


Najważniejsze zmiany w Programie:

 •     uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
 •     zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 •     wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

                         - dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
                        -  dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;

 •     uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
 •     możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 •     skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 •     integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 •     poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 •     dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 •     włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 •     wzmocnienie współpracy z gminami;
 •     wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 •     docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami do pobrania tutaj (kliknij).