Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania na realizację zadania publicznego

11 czerwca 2021, dodane przez: M.K Zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania na realizację zadania publicznego
grafika do wpisu: Zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania na realizację zadania publicznego

ZARZĄDZENIE NR 880/21 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie wszczęcia postępowania otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą nr XXI/234/20  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia

30 listopada 2020 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza, co następuje:

§ 1. Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii pt. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Miasteczko Śląskim w roku 2021 r.”

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Powołać Komisję konkursową w składzie:

  • Pani Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta
  • Pani Ewelina Skrabania - Różycka - Skarbnik Miasta
  • Pani Joanna Szulc– Podinspektor w Referacie Organizacyjnym
  • Pani Iga Reszkowska - pomoc administracyjna w Referacie Organizacyjnym
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 4. Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.