Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 910/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

9 lipca 2021, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 910/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 910/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 910/21

BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XXI/234/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza, co następuje:

  1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Miasteczko Śląskie w zakresie ekologii oraz przyznać dotację w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) dla Fundacji Na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie".
  2. Wyznaczyć Skarbnika Miasta Miasteczko Śląskie do sprawowania kontroli finansowej i Inspektora w Referacie Organizacyjnym do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania publicznego.
  3. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu informację o rozstrzygnięciu konkursu.
  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Miasteczko Śląskie.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.