Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 942/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

19 sierpnia 2021, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 942/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 942/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 942/21 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 18a ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza, co następuje:

1. Unieważnić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ponieważ złożona oferta nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

2. Informacje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie zarządzenia:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim,
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.