Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 959/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

10 września 2021, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 959/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 959/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 959/21 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie zmiany treści w Załączniku do Zarządzenia Nr 945/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie wszczęcia postępowania otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą nr XXI/234/20  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia

30 listopada 2020 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienić treść punktu 7 podpunkt 1 i nadać mu brzmienie:

"termin złożenia oferty- przynajmniej 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (tj. do dnia 24 września 2021 roku."

§ 2. Zmienić treść punktu 8 i nadać mu brzmienie:

"Realizatorzy zadania zostaną wybrani niezwłocznie po upływie terminu złożenia ofert - najpóźniej do 1 października 2021 roku".

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.