Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 981/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

1 października 2021, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 981/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 981/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 981/21  BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz  art.15 ust.2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XXI/234/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza, co następuje:

  1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Miasteczko Śląskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przyznać dotację w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Zespołem Aspergera Auxilium.
  2. Wyznaczyć Skarbnika Miasta Miasteczko Śląskie do sprawowania kontroli finansowej i Inspektora w Referacie Organizacyjnym do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania publicznego.
  3. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu informację o rozstrzygnięciu konkursu.
  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Miasteczko Śląskie.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.